رزين اپوكسي بازدارنده شعله غير هالوژنه حاوي منومرهاي پلي‌گلايسيديل و عامل كيوركننده فسفردار

شماره ثبت: 
91922
تاریخ ثبت: 
1396/01/29
اسامی مخترعین: 
- دكتر سيدحيدر محمودي نجفي - دكتر حسين رحماني - دكتر رسول خيرآبادي

در اين اختراع براي اولين بار با استفاده از منومر پلي گلايسيديل تريس (3-(بيس (اكسيران-2-ئيل متيل) آمينو) فنيل) فسفين اكسايد و عامل كيوركننده تريس (3- آمينو فنيل) فسفين اكسايد اپوكسي رزين بازدارنده شعله تهيه شده است. نتايج آزمون TGA نشان دهنده مقاومت گرمايي بالاي اپوكسي رزين‌هاي تهيه شده است بطوري كه T5% و Tmax نمونه اپوكسي رزين كيورشده با نسبت مولي 1:1(نسبت رزين:كيور كننده) به ترتيب 282 و oC 343 است. آزمون UL94V نشان دهنده قرار گرفتن اپوكسي رزين كيور شده در طبقه V-0 است.