سنتز تك مرحله اي داروي هاي ضد فشارخون پرازوسين و ترازوسين هيدروكلرايد در حلال مايي وخالص سازي آن

شماره ثبت: 
91905
تاریخ ثبت: 
1396/01/28
اسامی مخترعین: 
- دكتر فرج اله مهنازاده بختياري - آقاي بهمن حسن زاده

اختراع حاضر مربوط است به توليد داروي هاي ترازوسين و پرازوسين هيدروكلريد و خالص سازي آنها است كه براي كنترل فشار خون مورد استفاده قرار ميگيرند.