ساخت كمپلكس روي متيونين به روش سونوشيمايي به عنوان مكمل غذايي و به دست اوردن فاز جامد بدون دخالت تنظيم pH

شماره ثبت: 
91857
تاریخ ثبت: 
1396/01/27
اسامی مخترعین: 
- دكتر مريم رنجبر - دكتر سارا ميرزائي - اقاي روزبه آقائي حكاك

فلزات واسطه و آمينواسيدها نقش اساسي در سلامت بدن انسان و حيوان دارند. متيوين يكي از امنيو اسيدهاي ضروري حاوي گوگرد است. كمپلكس‌هاي فلزات واسطه با امينواسيد ها كاربردهاي بسياري در پزشكي و علوم دارويي دارند. در اين مطالعه ساخت نانوساختار هاي روي و متيوين به همراه متيوينين در دو حلال موردبررسي قرار گرفت و جذب آن‌ها در بدن جاندار بررسي شد. از واكنش كلريد روي دو ظرفيتي با ليگاند متيوين تحت امواج التراسونيك منجر به توليد صفحه‌هاي با ضخامت نانو مي‌شود. صفحات با ضخامت كمتري در حلال متانول نسبت به دي متيل سولفوكسايد به‌دست‌آمده است. در اين مطالعه كمپلكس‌هاي به‌دست‌آمده به‌وسيله آناليز عنصر، جذب اتمي، طيف‌سنجي زيرقرمز، پراش پرتو ايكس و ميكروسكوپ الكتروني روبشي نشر ميداني تعيين ساختار شده است. با توجه به نتايج به‌دست‌آمده فرمول كمپلكس بسته براي روي Zn(C5H9NO2S)2 تعيين شده است. با بررسي نتايج ميكروسكوپ الكتروني روبشي ميداني مشخص شد كمپلكس به‌دست‌آمده -نانو صفحات هستند. كه براي كمپلكس روي ضخامت صفحات 72-100 نانو متر و براي به‌دست‌آمده است. كمپلكس روي متيونين به روش كيسه روده برعكس براي تعيين ميزان جذب مورد آزمايش قرار گرفت. ساختار نانو صفحه روي متيونين نسبت به روي كلريد و نمونه تجاري زينپرو داراي جذب بالاتري است.