فرمولاسيون ارتقا يافته پليمرهاي زيستي بر پايه پلي ساكاريدي به منظور تثبيت ماسه هاي روان

شماره ثبت: 
90784
تاریخ ثبت: 
1395/10/04
اسامی مخترعین: 
- آقاي علي شيخي نژاد - دكتر مهران كياني راد - دكتر سعيد ميردامادي

در اين طرح فرمولاسيونهايي از نسبتهاي مختلف پليمرهاي زيستي با منشا پلي ساكاريدي مورد بررسي قرار گرفت.در نهايت تركيب مناسبي از اين پليمرها شامل زانتان ،آلژينات، صمغ عربي، گوار بدست آمد.همچنين از گليسرول بعنوان افزودني استفاده شد. فرمولاسيون حاصل با نسبت 450كيلوگرم در 20000ليتردر هكتار همزمان باكاشت گياه تاغ در سطح هكتار برروي تپه هاي ماسه اي مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه فرمولاسيون ساخته شده ضمن افزايش مقاوت خاكدانه موجب تثبيت بيولوژيكي تپه هاي ماسه اي شده و استقرار گياه تاغ گرديده است است.همچنين استفاده از گليسرول موجب افزايش مقاوت بيوپليمر به تنش خشكي و سرما شده است.با توجه به كارائي محصول و توصيه مصرف درمحدوده 500- 400 كيلوگرم مالچ در هكتار ، بنظر مي رسد نسبت به ساير مالچ هاي موجود قيمت آن ارزانتر توليد ان در مقياس صنعتي و نياز بازار از نظر اقتصادي توجيه پذير تر است.