تهيه نانو كپسول عصاره حاصل از تفاله سيب و انگور

شماره ثبت: 
91553
تاریخ ثبت: 
1395/12/21
اسامی مخترعین: 
- دكتر شهره صفارزاده متين - اقاي مجيد شهبازي قلعه عباسي

ضايعات انگور و سيب به عنوان منابعي سرشار از پلي فنول ها محسوب مي شوند. پلي فنول¬ها نقش مهمي در جذب و خنثي سازي راديكالهاي آزاد حاصل از اكسيداسيون تركيبات در بدن و يا تجزيه پراكسيد ها داشته و لذا باعث خاصيت آنتي اكسيداني، ضد سرطان، آبله، ديابت، رماتيسم، بيماري¬هاي ويروسي، بيماريهاي قلبي و ريوي، آب مرواريد، افول تدريجي سيستم ايمني، عملكرد غير عادي مغز و در مواد غذايي باعث افزايش طول عمر و پايداري مواد غذائي، افزودنيهاي و مواد آرايشي و بهداشتي مي شود. اين تركيبات به دليل فعاليت بالاي خود ناپايدار بوده و مستعد تخريب و غيرفعال شدن مي‌باشند. از طرفي نانوكپسوله كردن باعث جلوگيري از تجزيه پلي فنول ها، افزايش زيست تخريب پذيري، جذب بهتر در سيستمهاي زيستي و رهايش كنترل شده بهتر مي شوند. در اين تحقيق عصاره پلي فنلي حاصل از ضايعات با روش استخراج چند مرحله اي با جريان متقابل ، توسط سيستم اولترافيلتراسيون تغليظ ( تا 90%) و خالص سازي ( خروج تركيبات با وزن مولكولي پايين شامل قندها ، صمغها و كلاً تركيباتي با جرم مولكولي كمتر از 500 دالتون با اندازه ذرات كمتر از حدود 5 نانو متر ) و سپس توسط خشك كن انجمادي خشك شده و به عنوان ماده اوليه فعال استفاده شده اند. نمونه پلي فنول تغليظ و خشك شده با روش امولسيون نفوذ نانوكپسوله شده و پارامتر هاي تهيه نانوكپسول بهينه سازي گرديد . دامنه اندازه ذرات (اندازه‌گيري شده توسط DLS و SEM) براي هر دو نمونه در مقياس نانو بوده است. زتا پتانسيل نمونه‌هاي تهيه‌شده در شرايط بهينه به ترتيب عبارتند از 11- و 455/0- . رهايش پلي فنولها در زمانهاي مختلف تا 18 ساعت توسط كيسه دياليز در يك pH مدل اندازه‌گيري شد.