سيستم مانيتورينگ زمان حقيقي اوره، كراتينين و اسيد اوريك حين فرآيند همودياليز

شماره ثبت: 
91559
تاریخ ثبت: 
1395/12/21
اسامی مخترعین: 
- خانم سحر عبدالهي جهدي - خانم مريم آموزگارباديزي - دكتر وحيدرضا نفيسي مالكين: شرکت آرين بريس سهامي خاص و سازمان سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

در اين طرح با استفاده از يك ماژول طيف سنجي كه در سيستم مانيتور مورد استفاده قرار مي گيرد و به دستگاه دياليز متصل مي گردد، امكان اندازه گيري آنلاين و دقيق پارامترهاي خون بيمار از قبيل اوره، كراتينين و اسيد اوريك براي تعيين كفايت دياليز وجود دارد. سنجش دقيق پارامترهاي شاخص دياليز بيمار با استفاده از تكنيك جذب و عبور انجام مي گيرد. ميزان شدت پيك هاي جذبي شاخص نشانگر درصد حضور ماده مورد نظر در خون بيمار است. همچنين براي افزايش دقت از شبيه سازي شبكه عصبي در پردازش داده هاي جذبي استفاده شده است تا تخمين دقيق مقدار اين كميت ها از ديتابيس با دقت و تكرارپذيري زياد صورت پذيرد. در صورت رسيدن فرد به كفايت دياليز صداي هشدار از سيستم مشخص كننده پايان فرآيند دياليز است.