تهيه اتيل استات با استفاده از كاتاليزگر نانوساختار سيليكاتي مزوحفره اصلاح شده

شماره ثبت: 
90907
تاریخ ثبت: 
1395/10/15
اسامی مخترعین: 
- دكتر عليرضا سدرپوشان - آقاي حبيب اله قاضي زاده

در اين تحقيق ما اتيل استات را با استفاده از كاتاليزگر نانوساختار سيليكاتي مزوحفره اصلاح شده تهيه كرديم. نانوكاتاليزگر تهيه شده بر پايه SBA-15 مي باشد. كاتاليزگر مورد استفاده ناهمگن بوده كه نسبت به كاتاليزگرهاي همگن براحتي جداسازي مي شود و داراي قابليت، بازيافت و استفاده مجدد مي باشد. اين روش همچنين شامل مزايايي چون سادگي مراحل انجام كار، گزينش پذيري بالا و سازگاري با محيط زيست مي باشد.