تهيه پوشش شش لايه ضدبازتاب ساندويچي تيتانيا-سيليكا به روش سل-ژل

شماره ثبت: 
90762
تاریخ ثبت: 
1395/10/01
اسامی مخترعین: 
- دكتر شاهرخ آهنگراني - خانم نجمه لاري - آقاي علي شانقي

استفاده از پوشش هاي ضدبازتاب بر سطوح مختلف منجر به كاهش بازتاب نور و افزايش عبور نور خواهد شد. اين خاصيت كارايي سيستم هاي نوري را ارتقا مي دهد. پوشش هاي ضدبازتاب كاربردهاي بسيار زيادي دارند. در سيستم هاي پيچيده اي مانند تلسكوپ، كنتراست تصوير توسط كاهش نورهاي سرگردان ارتقا مي يابد. در كاربردي ساده تر، با كاهش انعكاس از سطح عينك، چشم فرد عينكي براي افراد ديگر قابل ديدن تر مي شود. يكي از كاربردهاي پوشش هاي ضدبازتاب اعمال آن بر سطح شيشه هاي محافظ دريافت كننده هاي خورشيدي به منظور دريافت نور بيشتر مي باشد. زيرا هرچند استفاده از شيشه هاي محافظ گيرنده ها مطلوب مي باشد اما چون سطح شيشه داراي مقداري بازتاب نوري است و از عبور كامل نور جلوگيري مي كند بنابراين راندمان گيرنده هاي خورشيدي را كاهش مي دهد. معمولا جهت توليد فيلم هاي ضدبازتاب از فرايندهاي تحت خلا مانند تبخير گرمايي، اسپاترينگ و PECVD استفاده مي گردد. همه اين روش ها قابليت توليد فيلم هايي با ضخامت يكنواخت و خواص نوري مطلوب دارند. اما اين روش ها گران قيمت و نامناسب براي توليد مداوم كالكتورهاي ارزان قيمت مي باشند. سل-ژل يك روش دما پايين با خلوص بالا و هموژنيته بهتر نسبت به فرايندهاي معمول دما بالا مي باشد. پوشش هاي به دست آمده از روش سل-ژل يكي از مهم ترين كاربردهاي تكنولوژي سل-ژل مي باشد. پوشش ها مي توانند بر سطوح مختلف مانند فلزات، شيشه و سراميك ها بدون هيچ تجهيزات گران قيمتي به كار روند. بعلاوه، خواص مكانيكي، گرمايي و نوري، حفاظتي و الكتريكي ماده را بهبود بخشند. در اختراع حاضر براي اولين بار در دنيا فرايند پوشش دهي غوطه وري پوشش‌ شش لايه ساندويچي سل-ژلي تيتانيا و سيليكا انجام شد و خواص نوري و پايداري آن بررسي گرديد. به منظور بررسي پوشش‌ها از طيف‌نگاري مادون‌قرمز، طيف‌نگاري عبور، ميكروسكوپ نيروي اتمي، طيف نگاري اشعه ايكس و زاويه تماس استفاده شد. نتايج نشان داد، پوشش شش لايه ساندويچي به دست آمده به شيوه جديد در اين اختراع با ضرايب شكست مختلف تيتانيا و سيليكا، به دليل ايجاد دو سد مقاوم سيليكا و تيتانيا چگال در بالا و پايين پوشش و كمتر شدن نفوذ يون ها از سطح زير لايه و آلودگي ها هوا با 98% عبور رفتار پايداري از خود پس از گذشت يك سال نشان داد. همچنين اين پوشش داراي خاصيت فوق آب دوستي است بنابراين تميز كردن پوشش به وسيله آب به خوبي انجام مي شود. درمجموع به‌كارگيري پوشش پايدار ضدبازتاب شش لايه تيتانيا-سيليكا اين اختراع در صنعت مي‌تواند منجر به افزايش راندمان نيروگاه‌هاي خورشيدي شود.