ساخت نانوكامپوزيت‌ جديد مغناطيسي حاوي N- نيكوتينيل - N'N'' - بيس (4 متيل پيپريدينيل) فسفريك تري آميد بر پايه كيتوسان براي حذف يون هاي مس(II) از آب

شماره ثبت: 
90749
تاریخ ثبت: 
1395/09/30
اسامی مخترعین: 
- دكتر نسرين اروج زاده - آقاي شاهين رضائي جمال آبادي
يكي از روش¬هاي نوين براي حذف آلاينده¬هاي آب، استفاده از نانوكامپوزيت‌هاي مغناطيسي كيتوسان مي‌باشد. در اين اختراع براي اولين بار از تركيبات N-نيكوتينيل فسفرآميدي در ساختار نانوكامپوزيت‌هاي كيتوسان/ Fe3O4 استفاده شد و نانوكامپوزيت‌ مغناطيسي جديدي از بيوپليمر كيتوسان و نانو ذرات Fe3O4 حاوي N- نيكوتينيل - N″,N′ - بيس (4- متيل پيپريدينيل) فسفريك تري آميد تهيه شدند. چارچوب‌ ساخته شده، با استفاده از روش هاي XRD، EDX، VSM، SEM، FT-IR، AAS، BET و BJH شناسايي شده و جهت حذف يون فلز مس (II) از آب آلوده در شرايط كاربري (pH، مقدار جاذب و مدت تماس جاذب با آب آلوده) مختلف، مورد استفاده قرار گرفت. جهت بررسي تاثير شرايط مختلف كاربري بر ميزان حذف يون مس (II)، از طراحي آزمايش با روش رويه پاسخ با طراحي مركب مركزي نرم افزار Design Expert استفاده شد. نتايج نشان داد كه حذف بهينه يون مس (II) از محلول آبي 100 ميلي¬گرم بر ليتر نيترات مس (II)، زماني اتفاق مي افتد كه 20 ميلي گرم از نانوكامپوزيت، مدت زمان 7 ساعت و 30 دقيقه در تماس با آب آلوده 9= pH باشد. در اين شرايط، ميزان حذف يون مس (II)، 97/44 (نود و هفت مميز چهل و چهار درصد) درصد مي‌باشد. همچنين مقايسه نتايج اين اختراع با گزارشات قبلي موجود در منابع نشان داد كه افزودني N-نيكوتينيل فسفرآميدي، باعث ارتقائ خاصيت تصفيه كنندگي نانوكامپوزيت¬هاي مغناطيسي كيتوسان در حذف يون¬هاي سمي مس (II) مورد مطالعه شده اند.