فرآِيند طيف سنجي امپدانس در تشخيص و اندازه گيري تيواوره در حمام‌هاي الكتروليت اسيدي حاوي يونهاي فلزي نظير حمام پالايش مس به كمك الكترودهاي شناساگر نانوساختار

شماره ثبت: 
90500
تاریخ ثبت: 
1395/09/02
اسامی مخترعین: 
- دكتر سيداحمد مظفري - آقاي سعيد سيمرغ - آقاي رضا رحمانيان كوشككي - دكتر محمدحسن آرمان مهر

در اين اختراع با توجه به كاربردهاي گسترده تيواوره در صنايع مختلف و بخصوص صنايع پالايش فلزاتي چون مس و نقره نظير كارخانه پالايش مس سرچشمه، و حضور آن در مقادير بسيار كم در حدود چند ppm در پسابها، روشي جديد براي تشخيص و اندازه گيري تيواوره در غلظتهاي پايين و در حضور ساير يونها ازجمله يونهاي فلزي مس كه اغلب در آناليت هاي حاوي تيواوره حضور دارند ارائه شده است. بدين منظور از امكان جذب سطحي شدن تيواوره و كمپلكسهاي آن با يون هاي فلزي مس روي سطح فلزات و هم چنين اكسيداسيون آن روي سطح الكترود استفاده شده است؛ از طرفي به دليل بر همكنش خوب تيواوره با فلزاتي همچون نقره، و براي فراهم كردن سطح بالا براي برهم كنش حداكثري با تيواوره نانو ذرات نقره نشانده شده روي زير لايه كربني به عنوان الكترود كار و به دليل حساسيت بالاي روش طيف سنجي امپدانس اين روش براي تشخيص و اندازه گيري مقادير كم تيواوره انتخاب شده است. در اين اختراع با توجه به طيف ولتامتري چرخه اي، پتانسيل مناسب براي انجام طيف سنجي امپدانس انتخاب و مقادير كم تيواوره تشخيص و اندازه‌گيري شده است.