تهيه ماده فعال سطحي آنيوني سديم دي اكتيل سولفوسوكسينات با استفاده از كاتاليست ناهمگن امبرليست15

شماره ثبت: 
90267
تاریخ ثبت: 
1395/08/04
اسامی مخترعین: 
- خانم فرشته گل محمدسليمان آبادي - آقاي مجتبي تارين - دكتر داود صادقي فاتح

دي اكتيل سديم سولفوسوكسينات جزو مواد فعال سطحي آنيوني دي استري است. اين نمك دي استري در دو مرحله سنتز مي گردد. در مرحله اول طي واكنش استري شدن حدواسط بيس(2-اتيل هگزيل) مالئات توليد شده و در مرحله بعد سولفونه شدن انجام شده و نمك اين تركيب دي استري تشكيل مي گردد. مواد اوليه مصرفي در مرحله اول، مالئيك انيدريد، 2-اتيل هگزانول و كاتاليست ناهمگن امبرليست15 بوده است. در مرحله بعد از بيس (2-اتيل هگزيل) مالئات (حدواسط بدست آمده) و محلول بي سولفيت سديم استفاده شده و محصول سديم دي اكتيل سولفوسوكسينات با خلوص بالا بدست آمد.