تهيه بيوسنسور اوره مبتني بر طيف سنجي امپدانس الكتروشيميايي با استفاده از بسترنانوكامپوزيتي اكسيد روي كند و پاش شده/ اكسيد تيتانيوم/ اكسيد قلع فلوئورينه شده

شماره ثبت: 
90187
تاریخ ثبت: 
1395/08/01
اسامی مخترعین: 
- دكتر سيداحمد مظفري - آقاي رضا رحمانيان كوشككي

اختراع حاضر مربوط به تهيه بيوسنسور اوره مبتني بر طيف سنجي امپدانس الكتروشيميايي با استفاده از نانوكامپوزيت اكسيد روي (ZnO) كند و پاش شده/ اكسيد تيتانيوم (TiO2)/ اكسيد قلع فلوئورينه شده (FTO) مي باشد. به دليل اهميت اندازه گيري اوره، در تحقيقات اخير دانشمندان تلاش شده است تا با استفاده از الكترودهاي مبتني بر بسترهاي مختلف اندازه گيري مقادير كم اوره را ممكن سازند. در اين اختراع، ساختار نانو متخلخلZnO بر روي لايه هادي و يكنواخت TiO2/FTO با استفاده از دستگاه كند و پاش مغناطيسي DC در شرايط بهينه تهيه گرديد. سپس آنزيم اوره آز براي اندازه گيري اوره بر روي سطح تثبيت گرديد. انتخاب لايه TiO2 به عنوان زير لايه مبتني بر دلايلي همچون: انتقال سريع الكترون بين لايه ي اكسيد روي و FTO و فراهم آوردن سطح با بار منفي جهت دور نمودن مزاحم هاي با بار الكتريكي منفي در pH بيولو‍ژيك مي باشد. ارزيابي مورفولوژي سطح لايه كامپوزيتي با استفاده از دستگاه FE-SEM صورت پذيرفت به طوريكه نتايج حاصله حاكي از نانوحفره هاي مناسب ZnO براي جذب و تثبيت آنزيم و سطح TiO2 مناسب براي كاهش مزاحمت¬هاي آنيوني مي باشد. ارزيابي مرحله به مرحله تشكيل بيوسنسور با استفاده از تكنيك هاي الكتروشيميايي CV و EIS صورت پذيرفت. بيوسنسور حاصله داراي حساسيت بالا در مقايسه با ساير بيوسنسورها و با ميزان حد تشخيص پايين mg dL-15 در محدوده¬يmg dL-1 205-5 مي باشد.