اصلاح شيميايي سطح الياف كربن به منظور بهبود عملكرد آن در كامپوزيت هاي الياف كربن/اپوكسي رزين

شماره ثبت: 
90064
تاریخ ثبت: 
1395/07/12
اسامی مخترعین: 
- دكتر حسين رحماني - خانم نجمه ورناصري قندعلي- دكتر علي رضا عشوري

سطح الياف كربن به روش شيميايي و با استفاده از اتيلن دي آمين (EDA) ، دي آمينو دي فنيل سولفون(DDS) و پارا آمينوبنزوئيك اسيد(PAB) اصلاح شده است. براي انجام واكنش شيميايي بر روي سطح الياف كربن ابتدا از طريق استخراج به روش سوكسيله با استفاده از حلال‌هاي پتروليوم اتر و استون سطح آماده شده و سپس اكسايش سطح بوسيله نيتريك اسيد غليظ انجام مي‌شود. در اثر واكنش بعدي گروه‌هاي عاملي ايجاد شده بر روي سطح الياف كربن با تيونيل كلرايد، سطح الياف براي انجام واكنش با تركيبات آميني فعال و آماده مي‌شود. ساختار شيميايي سطح از طريق طيف سنج زير قرمزتبديل فوريه و طيف سنجي فوتوالكتروني با اشعه ايكس مورد بررسي قرار گرفت. به منظور بررسي اثر اصلاح سطح الياف كربن بر روي خواص مكانيكي، كامپوزيت هاي سه لايه الياف كربن اصلاح شده/ اپوكسي رزين ساخته شدند و خواص كششي و خمشي آنها بررسي شد. نتايج نشان داد كه با اصلاح سطح الياف، پيوند شيميايي بين آنها و ماتريس برقرار مي شود و ترشوندگي الياف بوسيله رزين افزايش مي يابد. از طرف ديگر، ماتريس مايع درون شيارها و حفرات سطح الياف را پر كرده و پس از كيور شدن، ماتريس و الياف را با اتصال مكانيكي در يكديگر قفل مي كند. در اين بررسي استحكام كششي كامپوزيت ها كاهش نيافته و مقدار استحكام خمشي مربوط به كامپوزيت هاي تقويت شده با الياف CF-EDA ,CF-DDS وCF-PAB به ترتيب 1/9% ، 22% و 36% نسبت به نمونه اصلاح نشده بيشتر شده است. اين اصلاحات با تغيير در سازوكار انتشار ترك باعث بهبود مدول كششي و مدول خمشي شده است. بيشترين مقدار مدول خمشي و مدول كششي مربوط به كامپوزيت هاي تقويت شده با الياف CF-EDA است كه به ترتيب 8/10% و 27% نسبت به نمونه شاهد افزايش يافته است. مورفولوژي سطح شكست كامپوزيت با ميكروسكوپ الكترون روبشي بررسي شد. تصاوير SEM نشان داده است كه با اصلاح سطح الياف كربن فاصله بين الياف و رزين كاهش يافته و در واقع چسبندگي قوي در محل تماس بين الياف و رزين برقرار شده است.