سنتز و كاربردرنگ راكتيو دي كلرو تري آزين

شماره ثبت: 
89657
تاریخ ثبت: 
1395/06/01
اسامی مخترعین: 
- آقاي اسماعيل آقازاده - دكتر ذاكر بحريني

اختراع حاضر مربوط است به خانواده رنگ هاي راكتيو از نوع بيس دي كلروتري آزين با نام آيوپاك 6-(4,6-Dichloro-[1,3,5]triazine-2-ylamino)-2-{4-[6-(4,6-dichloro-[1,3,5]triazine-2-ylamino)-1-hydroxy-naphthalen-2-ylazo]-phenylazo}-3-methylnaphthalen-1-ol; compound with ethane. كه براي رنگرزي الياف سلولزي بكار مي رود. ابتدا از واكنش دي آمين با نيتريت سديم حل شده در آب در حضور اسيد كلريدريك و يخ تركيب دي آزوته حاصل شد و سپس با جي اسيد كوپل شده، آنگاه تركيب حاصل در اثر واكنش تراكمي با سيانوريك كلريد در حلال استون به رنگ راكتيو مورد نظر تبديل شد. رنگ حاصله جهت مشاهده پارامترهاي رنگرزي شامل رمق كشي، تثبيت، شيد(زمينه رنگ) و همچنين روشنايي مورد رنگرزي و آزمايش قرار گرفت. بعد از رنگرزي بر روي پارچه و تستها ي مربوطه، مشخص شد كه رنگ سنتز شده ثبات شستشويي و نوري خوب و قابل قبولي دارد.