بكارگيري غشا لايه نازك كامپوزيتي پلي سولفون (حاوي گرافن اكسيد) پلي آميد در فرايند اسمز معكوس

شماره ثبت: 
89663
تاریخ ثبت: 
1395/06/01
اسامی مخترعین: 
- دكتر سهيلا شكرالله زاده - خانم نيكتا عسكري - خانم شبنم ششماني

نوع جديدي از غشاي نانوفيلتراسيون لايه نازك كامپوزيتي پلي سولفون-پلي آميد ساخته شده كه مي تواند براي تصفيه آب مورد استفاده قرار گيرد. در اين غشا، نانوصفحه‌ي اكسيدگرافن با درصد بهينه به منظور بهبود خواص زيرلايه پلي سولفون به آن افزوده شده و با افزايش آبدوستي زيرلايه، تغيير اندازه حفرات و تخلخل، باعث افزايش ميزان شار آب عبوري شده است. همچنين به دليل تشكيل لايه پلي آميدي بهتر، ميزان دفع نمك افزايش يافته است.