باكتريهاي جدا شده از عفونت ورم پستان گاو

شماره ثبت: 
89516
تاریخ ثبت: 
1395/05/13
اسامی مخترعین: 
- آقاي اصغر شريعتي نيا - آقاي سعيد محمودنيا - دكتر محمد زندي

ورم پستان به التهاب غده پستان اطلاق مي شود و در حقيقت التهاب پاسخي است از سوي بدن در برابر صدماتي كه به بافت پستان وارد شده است. ورم پستان رايج ترين بيماري در دامهاي شيري است و از اين طريق خسارات مالي فراواني را به دامداري ها و صنايع شير و فراورده هاي آن وارد آورده است. براي درمان ورم پستان، آنتي بيوتيك ها بطور گسترده اي در دوران شيردهي و خشكي گاوها مورد استفاده قرار مي گيرند، كه اين امر باعث ايجاد مقاومت آنتي بيوتيكي و همچنين باقي ماندن آنتي بيوتيك ها در شير دامها مي شود. در اين اختراع ترشحات لارو مگس لوسيليا سريكاتا كه داراي اثرات ضد باكتريايي مي باشند، بر روي باكتري هاي ايجاد كننده ورم پستان در گاو مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور ابتدا روش هاي مختلف استحصال ترشحات لارو بر روي باكتري استافيلوكوكوس اورئوس بررسي شد و حداقل غلظت موثر ترشحات لارو بر روي اين باكتري با روش MIC تعيين گرديد. سپس از نمونه هاي بدست آمده از گاوهاي مبتلا به ورم پستان فوق حاد كشت ميكروبي تهيه شد. نتايج نشان داد، ترشحات لارو مگس لوسيليا سريكاتا قادر به كنترل باكتري هاي ايجاد كننده ورم پستان در گاو بودند.