دندريمرهاي حاوي حلقه تري آزين به عنوان كيوركننده رزينهاي اپوكسي

شماره ثبت: 
88526
تاریخ ثبت: 
1395/02/07
اسامی مخترعین: 
- مريم لاله چيني - دكتر حسين رحماني

رزينهاي اپوكسي بدليل خواص فيزيكي و شيميايي منحصر به فرد خود مورد توجه صنعت و پژوهشگران مي باشند. در اين اختراع با توجه به مطالعات انجام شده و بررسي اثر كيوركننده ها روي خواص رزين كيورشده، از كيوركننده هايي استفاده شد كه علاوه بر خاصيت كيوركنندگي خاصيت شتاب دهندگي نيز داشته باشند. تركيبات دندريمري به عنوان كيوركننده مورد استفاده قرار گرفتند. در اين تركيبات سيانوريك كلرايد به دليل داشتن حلقه تري آزيني به عنوان هسته دندريمر انتخاب شد. حلقه تري آزين با داشتن آمين نوع سوم علاوه بر اينكه مانند ايميدازول منجر به شتابدهندگي فرايند كيورشدن رزين اپوكسي مي شود در فرايند كيورشدن نيز همانند گروه هاي عاملي موجود در اطراف دندريمر، شركت مي كند. اين موضوع منجر به كاهش قابل توجهي در ميزان مصرف كيوركننده مي شود.