پايدار سازي روغن هسته انار با فناوري ميكروكپسوله كردن بعنوان مكمل غذايي

شماره ثبت: 
86683
تاریخ ثبت: 
1394/06/23
اسامی مخترعین: 
- خانم مهندس فرشته گل محمد - آقای دکتر محمد حسن ايكاني - خانم دکتر سهيلا شكرالله زاده - آقای دکتر عليرضا سدرپوشان

در اين طرح استفاده از روش خشك كن پاششي براي ميكرو كپسول دار كردن روغن هسته اناربراي اولين بار در كشور مورد مطالعه قرار گرفت. روغن هسته انار از شركت زيت كرمان تهيه شد. آزمايشات اوليه جهت انتخاب بهترين ديواره انجام شد و سپس طراحي انجام آزمايش هاي ميكروكپسوله كردن روغن هسته انار با استفاده از روش RSM با 17 آزمايش براي مخلوط دو نوع ديواره (صمغ عربي و سديم كازئينات) و ( صمغ عربي و مالتودكسترين) صورت گرفت. سه عامل مستقل مؤثر بر فرآيند شامل غلظت سديم كازئينات در مخلوط ديوارهX1))، در صد جامد امولسيون X2)) . نسبت غلظت روغن به ميزان جامد امولسيون (X3) با سه سطح در محدوده دامنه )20 -5% , X1( ) 30-10%) X2 و (30-10%) X3 در نظر گرفته شد و آزمايش ها براي دستيابي به شرايط بهينه انجام پذيرفت. در شرايط بهينه راندمان ميكروكپسوله شدن(MEY) معادل 90% و كارآيي ميكروكپسوله شدن (MEE) معادل 85 % و مقادير 48/13% X1 =،30% X2= و10% X3= بدست آمد. سري دوم آزمايشات با مخلوط ديواره صمغ عربي و مالتودكسترين انجام شد. در اين مورد نيزميكروكپسوله كردن روغن هسته انار با 17 ْآزمايش انجام شد و سه عامل مستقل مؤثر بر فرآيند شامل غلظت مالتودكسترين در مخلوط ديوارهX1))، در صد جامد امولسيون X2)) . نسبت غلظت روغن به ميزان جامد امولسيون (X3) با سه سطح در محدوده دامنه) 30-10% , X1( ( 30-10%( X2و) 30-10%( X3 در نظر گرفته شد. شرايط بهينه با اين مخلوط ديواره نيز تعيين شد. در شرايط بهينه راندمان ميكروكپسوله شدن (MEY) معادل 84% و كارآيي ميكروكپسوله شدن (MEE) معادل 61% با 18/3% X1 =،81/36% X2= و81/36% X3= بدست آمد. مقايسه راندمان و كارايي ميكروكپسول ها و مورفولوژي كپسولها نشان داد كه مخلوط سديم كازئينات و صمغ عربي براي ميكروكپسوله كردن روغن هسته انار مناسب بوده است. ميانگين قطر ذرات ميكروكپسوله شده با روش پايش ميكروسكوپي الكتروني (SEM) اندازه گيري شد كه در مورد ميكروكپسولهاي سديم كازئيناتي معادل 6-4 ميكرون و در مورد ميكروكپسول هاي مالتو دكسترين معادل 17-11 ميكرون تعيين شد. تصاوير SEM در مورد پودرهاي تهيه شده با مالتودكسترين بسيار كروي بوده حال آنكه پودرهاي تهيه شده با سديم كازئينات به شكل كروي با تورفتگي همراه است. پروفايل اسيدهاي چرب روغن هسته اناربا روش GC-FID قبل و بعد از ميكرو كپسوله كردن آناليز شد و نشان دهنده يكساني پروفايل اسيدهاي موجود است. آزمايشات مربوط به پايداري ميكروكپسول ها در شرايط تسريع با رنسيمت انجام گرفت .نتايج نشان داد كه پايداري روغن موجود در ميكروكپسول تهيه شده با سديم كازيئنات پايدارتر از نمونه پوشش داده شده با مالتودكسترين و همچنين روغن فاقد پوشش بوده است.