سنتز يك مرحله اي اسيد ساليسيليك از انيدريد فتاليك در يك ظرف

شماره ثبت: 
86450
تاریخ ثبت: 
1394/04/21
اسامی مخترعین: 
- دكتر انور شلماشي
اسيد ساليسيليك يا ارتو-هيدروكسي بنزوئيك اسيد به صورت پودر سفيد يا بلور هاي سوزني شكل بدون طعم و بو است. اين تركيب كاربردهاي زيادي در داروسازي و صنعت دارد. روش توليد صنعتي ساليسيليك اسيد هنوز بر پايه واكنش ابتدايي كلب-اشميت مي باشد كه واكنش فنات سديم با دي اكسيد كربن تحت فشار و دماي زياد (180 تا 200 درجه سانتي گراد) است. فشار بالاي لازم براي انجام واكنش و مشكل تأمين ماده اوليه فنول، دو مشكل اساسي در اين روش است. در اختراع \\" سنتز يك مرحله اي اسيد ساليسيليك از انيدريد فتاليك در يك ظرف\\": سنتز اسيد ساليسيليك در يك ظرف از واكنش انيدريد فتاليك با اوره در فشار محيط و در دماي حداكثر 135 درجه سانتي گراد و بدون نياز به حلال آلي(در مرحله سنتز و در مرحله خالص سازي) با راندمان بالاي 59 درصد و خلوص 5/99 درصد صورت مي گيرد.