ساخت نانوكاتاليستهاي Fe-Cr و Fe-Cr-Cu از پيشساز معدني براي شيفت دما

شماره ثبت: 
84822
تاریخ ثبت: 
1393/10/28
اسامی مخترعین: 
- آقاي دكتر عليرضا صالحي راد - آقاي دكتر سيدمهدي لطيفي

در اين اختراع، نانوكاتاليست هاي جابجايي آب-گاز دما باالي Fe-Cr و Fe-Cr-Cu با استفاده از روش ابداعي مسير پيشساز معدني تهيه شدهاند. اين روش تهيه منجر به ايجاد نسبت مشخص و معين فلزات )مشخص شده توسط آناليز پراكندگي انرژي،EDX،(، توزيع بهينه فاز فعال )نشان داده شده توسط آناليز EDX) ، امكان پذيري تغيير نسبت مولي فلزات، افزايش برهمكنش هاي فلز-فلز يا فلز-اكسيد فلزي، كاهش اندازه ذرات و افزايش مساحت سطح ويژه كاتاليست در مقايسه با روش تجاري مرسوم رسوبگيري-تلقيح مي شود. پيشساز معدني تهيه شده، توسط روش هاي آناليز عنصري، هدايت سنجي، جذب اتمي، UV-Vis و FT-IR مورد آناليز و شناسايي قرار گرفت. خواص فيزيكي-شيميايي نانوكاتاليست ها با استفاده از تكنيك هاي پراش اشعه ايكس، ميكروسكوپ الكتروني روبشي، مساحت سطح ويژه BET و روش آناليز EDX بررسي شد.