انتشارات

- راهنماي كلي مستندسازي اختراعات شيمي و مالكيت فكري

مترجم: دكتر انور شلماشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- اصول مالكيت فكري و حمايت از اختراع

مولف: دكتر محمدرضا بختياري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- كسب و حمايت حقوقي از اختراع در كشورهاي خارجي

مولف: دكتر مهدي زاهدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- آشنايي با اطلاعات اسناد ثبت اختراع

مولف: مهندس سيد كامران باقري