بازديد وزير علوم از اختراعات منتخب دفتر مالکيت فکري

وزير علوم در دومين روز از نمايشگاه هفته پژوهش و فناوري از طرح‌هاي داراي گواهي نامه اعتبار سنجي و ثبت اختراع برگزيده بازديد كرد.

ه گزارش روابط عمومي، لحظاتي پيش در دومين روز از نمايشگاه هفته پژوهش و فناوري وزير علوم، تحقيقات و فناوري از محل غرفه دفتر مالكيت فكري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران بازديد كرد.

 ثبت اختراع طرح «لايه نشاني طلا بر روي تارگتهاي مسي مورد استفاده در توليد راديو داروها با استفاده از تركيب كلروآئوريك اسيد و «مدول غشايي بهبوديافته براي وا حد جداسازي گاز» از جمله طرح‌هاي برگزيده اعتبارسنجي شده از سوي دفتر مالكيت فكري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران است كه از سوي وزير علوم تحقيقات و فناوري در غرفه سازمان بازديد شد