همكاري‌هاي مشترك فيمابين سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران با دانشگاه زابل

بازديد و بررسي همكاري‌هاي مشترك فيمابين سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران با دانشگاه زابل

ه منظور بررسي زمينه‌ همكاري‌هاي مشترك در خصوص مباحث پيرامون مالكيت فكري، دانشگاه زابل از مدير كل دفتر مالكيت فكري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران دعوت بعمل آوردند و اين بازديد در روز دوشنبه مورخ 15/09/1395 صورت پذيرفت.

دكتر شلماشي در ابتداي نشست تخصصي در سالن شوراي دانشگاه، ضمن معرفي فعاليت‌هاي دفتر مالكيت فكري شامل فرآيند ثبت اختراع و سامانه ملي ارزيابي اختراعات و نوآوريها صحبت نمودند. سپس سلسله مباحث در خصوص موضوعات محوري لزوم توسعه همكاري‌هاي مشترك فيمابين مطرح گرديد و به بررسي مسائل مختلف آموزشي، پژوهشي و رفع مشكلات موجود به بحث و تبادل نظر پرداختند.

دكتر شلماشي، مدير كل مالكيت فكري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران با همراهي رياست دانشگاه زابل، معاونت پژوهش و فناوري، مدير حوزه رياست، مدير كل امور پژوهشي، مدير كارآفريني، مدير مركز رشد و جمعي از اعضاي هيات علمي از آزمايشگاه‌ها و سايت پرديس، مجتمع آموزشي و پژوهشي، بخش‌ها و پژوهشكده‌هاي مختلف دانشگاه زابل و فعاليت‌هاي انجام شده بازديد بعمل آوردند.

در خاتمه مقرر گرديد،‌ برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي مرتبط با مالكيت فكري در خصوص آشنايي با فرآيند ثبت اختراعات،‌ اعتبار سنجي اختراعات در دستور كار دفتر مالكيت فكري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران قرار گيرد. در ضمن اعطاي همكاري در مرجع استعلام اظهارنامه‌هاي ثبت اختراع به دانشگاه زابل و تسريع در داوري اظهارنامه هاي ارسالي و اعتبارسنجي اختراعات آن دانشگاه نيز مورد بررسي قرار گرفت.