تقويم آموزشي سال تحصيلي 1402-1401

دانشجویان عزیز می توانند با مراجعه به فایل ضمیمه این اطلاعیه، تقويم آموزشي سال تحصيلي 1402-1401 را دریافت نمایند.