هرباریوم

هرباريوم موزه گلسنگ هاي ايران به عنوان نخستين هرباريوم گلسنگ هاي ايران شناخته مي شود و شامل گنجينه ارزشمندي بالغ بر 2000 نمونه است كه بصورت تخصصي بر روي گلسنگ هاي مختلف ايران تمركز كرده است. 

گونه هاي مختلف گلسنگي اين هرباريوم توسط جناب آقاي دكتر محمد سهرابي گردآورده شده و طي روش ها و فرآيندهاي متفاوت، شناسايي و نامگذاري و طبقه بندي گرديده است.