جوایز

1- كسب بيست و يكمين دوره جايزه ترويج علم ايران در سال 1399 از طرف انجمن ترويج علم ايران

2- كسب عنوان موزه برتر در سال 1397

3- كسب عنوان موزخ برگزيده در ميان موزه هاي كوچك دولتي در سال 1396 از طرف كميته ملي موزه هاي ايران