کمیته علمی

دکتر علی الیاسی: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

دکتر عباسعلی خدادادی: دانشگاه تهران

دکتر سعید رعیتی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر علی رمضانی: دانشگاه زنجان

دکتر محمدرضا سویزی: دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر مصطفی قلی زاده: دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر علی مرسلی: دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مجید مقدم: دانشگاه اصفهان

دکتر علی ملکی: دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر علی اکبر میرزایی: دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر انور شلماشی:  سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

دکتر اعظم اکبری: پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

دکتر مژگان حسین نژاد: پژوهشگاه رنگ

دکتر مریم رنجبر: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

دکتر محمود زیارتی: دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر علیرضا سدرپوشان: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

دکتر علیرضا صالحی راد: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

دکتر محمد عابدی: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

دکتر ناهید خندان: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

دکتر مصطفی فیضی: دانشگاه رازی کرمانشاه

دکتر روزبه جواد کلباسی: دانشگاه خوارزمی

دکتر اسلام کاشی: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

دکتر مهدی لطیفی: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

دکتر نسرین اروج زاده: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

دکتر یاسمین بیده:  سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

دکتر راضیه حبیب پور: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

دکتر مجتبی مهیاری: دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر امین احمدپور: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

دکتر محمد اسماعیلیان: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

دکتر وحید صفری فرد: دانشگاه علم و صنعت ایران