سخنرانان کلیدی

پروفسور علی ملکی
دکتر عابدی
دکتر محمد وحید  سرفراز
مهندس سید علی میرمحمدی
دکتر وحید صفری فرد
دکتر طیبه حمزه لویان
احمد کشاورز