ساختار سازمانی کنفرانس

رئیس کنفرانس : دکتر حسن زمانیان (رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)

دبیر علمی کنفرانس : دکتر مریم رنجبر

دبیر اجرایی کنفرانس : دکتر راضیه حبیب پور

 

اعضاء کمیته اجرایی:

دکتر سید حیدر محمودی نجفی (معاون پشتیبانی و منابع انسانی)

دکتر محمد حسن ایکانی (معاون سازمان و رئیس پژوهشگاه فناوری های نوین)

دکتر مجید جوانمرد (رئیس پژوهشکده فناوری های شیمیایی)

دکتر علیرضا صالحی راد (معاون پژوهشکده فناوری های شیمیایی)

دکتر محمد عابدی (مدیر گروه صنایع معدنی و کاتالیست ها)

دکتر امین احمدپور (شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی)

پریسا امانی

سحر قنواتی

علیرضا نامجو صدر

حسن احمدی