معرفی تکنیک جذب (گاز/بخارات) به روش وزن سنجی برای تعیین خصوصیات مواد متخلخل