ششمين جلسه شوراي اجرايي سومين كنفرانس كاتاليست انجمن شيمي ايران تشكيل شد

ششمين جلسه شوراي اجرايي سومين كنفرانس كاتاليست انجمن شيمي ايران در روز چهارشنبه به تاريخ 07/02/1401 در پژوهشكده فناوري هاي شيميايي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران برگزار شد. در اين جلسه گزارشي از نتايج اقدامات و پيگيري هاي صورت گرفته، روال و پيشرفت ثبت نام شركت كنندگان، پيشرفت امور اجرائي و حمايت كننده هاي كنفرانس توسط دبير اجرايي كنفرانس ارائه شد و جهت تسريع در پيشرفت امور و ساير موارد مربوط به كنفرانس تبادل نظر و تصميم گيري هاي مربوطه صورت گرفت.