ارتقاي جايگاه عضويت آزمايشگاه مركزي در شبكه آزمايشگاهي فناوري‌هاي راهبردي

 آزمايشگاه مركزي سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران بر اساس آخرین نتایج ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌های عضو و طبق دستورالعمل عضویت شبکه آزمايشگاهي فناوري‌هاي راهبردي به سطح ممتاز ارتقاء پیدا کرده است

.