انتخاب رابط برتر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

با توجه به اهمیت ارتباط بین مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی با دبیرخانه شبکه، عملکرد رابطین این مراکز ارزیابی شد که در این ارزیابی، شاخص‌هایی مانند میزان و نحوه ارتباط رابط با شبکه آزمایشگاهی، نقش وی در ارتباط با سایر مراکز عضو شبکه، تلاش رابط در راستای توسعه شبکه آزمایشگاهی، آشنایی با دستورالعمل‌ها و فرآیند‌های شبکه، کیفیت گزارش عملکرد، مورد بررسی و امتیازدهی قرار گرفته است.
خانم فاطمه هدفجو به عنوان رابط آزمایشگاه‌های مرکزی با شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی جزء رابطین برتر سال 1400 از میان 590 نفر انتخاب شدند.