انتخاب رابط برتر شبکه آزمايشگاهي فناوري‌هاي راهبردي از سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران

با توجه به اهمیت ارتباط بین مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی با دبیرخانه شبکه، عملکرد رابطین این مراکز ارزیابی شد که در این ارزیابی، شاخص‌هایی مانند میزان و نحوه ارتباط رابط با شبکه آزمایشگاهی، نقش وی در ارتباط با سایر مراکز عضو شبکه، تلاش رابط در راستای توسعه شبکه آزمایشگاهی، آشنایی با دستورالعمل‌ها و فرآیند‌های شبکه، حضور در نشست سالانه رابطین و کیفیت گزارش عملکرد، مورد بررسی و امتیازدهی قرار گرفته است.
خانم مهندس زینب اصغری بیرام به عنوان رابط آزمایشگاه‌های مرجع با شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی جزء رابطین برتر سال 97 از میان 304 نفر انتخاب شدند.