يکصد و هفتاد وسومین جلسه شورای تخصصی پژوهش ، فناوری و تجاری سازی

در يکصد و هفتاد و سومین  جلسه شورای تخصصی پژوهش ، فناوری و تجاری سازی در تاریخ 25 / 8/ 1400 با خاتمه طرح های زیر موافقت شد:

1-  طرح بیرونی کارفرما با مجری خانم دکتر معصومه قباد نژاد با عنوان «فيلوژني مولكولي جنس‌هاي Erythricium و Laetisaria از شاخه بازيديومايكوتا بر اساس DNA نواحي ريبوزومي هسته»

2- طرح داخلی آقاي دكتر سعيد ميردامادي با عنوان «جداسازي و بررسي فعاليت ضدديابت نوع 2 پپتيدهاي زيست فعال حاصل از هيدروليز پروتئين‌ها»

3- طرح بیرونی کارفرما با سازمان آقاي دكتر امير  مبيني با عنوان «طراحي و مدلسازي يك ربات اسكلت بيروني غير فعال»