درباره ما

معاونت تحقیقات کاربردی و توسعه فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، در راستای وظایف حمایتی خود در جهت توسعه علم و فناوری از 3 اداره کل به شرح زیر تشکیل شده است:

  1. اداره کل پژوهش، فناوری و آموزش
  2. اداره کل آزمایشگاه های مرکزی
  3. اداره کل فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی

اداره کل پژوهش، فناوری و آموزش سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، از 5 اداره  به شرح زیر تشکیل شده است:

  1. اداره پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری،
  2. اداره تحصیلات تکمیلی و آموزش های تخصصی،
  3. کتابخانه و انتشارات سازمان،
  4. اداره انتشارات سازمان،
  5. اداره امور جشنواره ها، کنفرانس ها و کارگاه های علمی و پژوهشی