درباره ما

پژوهشگاه فناوری های نوین سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، در راستای وظایف حمایتی خود در جهت توسعه علم و فناوری از 3 اداره کل به شرح زیر تشکیل شده است:

1- اداره کل پژوهش که اداره تحصيلات تكميلي و آموزش های تخصصی را در بر می گیرد.

2- اداره کل جذب و توسعه فناوری که بخش کتابخانه و انتشارات را در بر می گیرد.

3- اداره کل آزمایشگاه های مرکزی