خانم راضیه سلیمانی

سمت: مسئول دفتر پژوهشگاه فناوریهای نوین

تلفن :   27 - 56276020 - 021    داخلی: 6488 و 6499