خانم مریم شکری

مسئولیت:کارشناس مسئول گروه ارزیابی و تجاری‌سازی

ایمیل: m.shokri@irost.ir

تلفن: 02157416463