خانم نوشین فدایی عامل

مسئولیت: كارشناس مسئول مديريت دانش اداره پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری

 

ايميل      nfamel@yahoo.com