آقای دکتر محمد فیروزمند (معاون سازمان و رییس پژوهشگاه فناوری های نوین)

سمت: معاون سازمان و رییس پژوهشگاه فناوری های نوین      

مرتبه علمی: دانشیار       گروه پژوهشی: مهندسی پزشکی   

- دکتری مهندسي پزشكي با گرايش بيوالكتريك از دانشگاه:  Institute National Polytechnique de Grenoble (INPG), France, 2007
- فوق لیسانس مهندسی پزشکی - گرایش بیوالکتریک از دانشگاه صنعتی شریف 1371
- لیسانس مهندسی برق و الکترونیک از دانشگاه گیلان 1367

ایمیل: firouzmand@irost.org        تلفن: 02156276311     فاکس: 02156276620

رزومه