خانم دکتر نگار ارمغان  (مدیر امور پژوهشی)

مرتبه علمی: استادیار         سمت: مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه فناوریهای نوین                            گروه پژوهشی:  راهبردها و سیاست‌های توسعه فناوری

ایمیل: armaghan@irost.org       n.armaghan@gmail.com

تلفن: 0098-21-57416619        فاکس:0098-21-56276317

رزومه