آقای مهرداد فقیه زاده

مسئولیت:

1- امور ترفیعات اعضای هیات علمی

2- کارشناس مسئول اداره کنفرانس ها و کارگاه های علمی و پژوهشی 

تحصیلات: کارشناسی ارشد اقتصاد

mehrdad_faghihzadeh@irost.ir