آقای مهرداد فقیه زاده

سمت: کارشناس امور ترفیعات اعضای هیات علمی   

تحصیلات: کارشناسی ارشد اقتصاد

mehrdad_faghihzadeh@irost.ir