پژوهشکده مکانیک

دکتر امین جباری
سمت:
سرپرست پژوهشکده
استادیار
Jabbari (at) irost.org
تلفن:
02157416340
سمت:
سرپرست گروه طراحی ماشین و مکاترونیک
استادیار
mobini@irost.org
دورنگار:
021-56276632
تلفن:
021-57416734
سمت:
سرپرست گروه بهره‌وری و تبدیل انرژی
استادیار
namazi@irost.org
تلفن:
021-57416333
سمت:
هیأت علمی پژوهشکده و رئیس مرکز رشد واحدهای فناور
استاد
ardekani@irost.ir
دورنگار:
02156276632
تلفن:
02156276632
دانشیار
a.ozgoli@irost.org
دورنگار:
021-56276632
تلفن:
021-56276630
مربی
a.anvari@irost.org
دورنگار:
021- 56276632
تلفن:
09122587212
دانشیار
abbasakbarnia@irost.ir
دورنگار:
021-56276632
تلفن:
021-56276632
استادیار
sazgar[@]irost.org
تلفن:
021-5741-6672
دانشیار
f.farhani@irost.ir
دورنگار:
021-56276632
تلفن:
021-56276632
استادیار
fassih@irost.org
تلفن:
021-5741-6649
استادیار
دورنگار:
021-56276632
تلفن:
021-56276632
مربی
دورنگار:
021-56276632
تلفن:
021-56276632
سمت:
هیات علمی وابسته
استادیار