پژوهشکده مکانیک

دانشیار
f.farhani@irost.ir
دورنگار:
021-56276632
تلفن:
021-56276632
استاد
ardekani@irost.ir
دورنگار:
02156276632
تلفن:
02156276632
دکتر حسنعلی ازگلی
دانشیار
a.ozgoli@irost.org
دورنگار:
021-56276632
تلفن:
021-56276630
دورنگار:
56276606
تلفن:
56276020
مربی
a.anvari@irost.org
دورنگار:
021- 56276632
تلفن:
09122587212
دانشیار
abbasakbarnia@irost.ir
دورنگار:
021-56276632
تلفن:
021-56276632
استادیار
sazgar@irost.org
استادیار
mobini@irost.org
دورنگار:
021-56276606
تلفن:
021-57416343
استادیار
دورنگار:
021-56276632
تلفن:
021-56276632
مربی
دورنگار:
021-56276632
تلفن:
021-56276632
استادیار