برگزاری جلسات دفاع و جلسه شورای پذیرش پارسا (طرح‌های پذیرفته شده گرنت فناوری) جوانه 2

جلسات دفاع دوره دوم طرح گرنت جوانه طی روزهای چهارم، هشتم و دهم آبان‌ماه سال‌جاری به‌صورت مجازی برگزار شد. گرنت جوانه به‌منظور بسط و توسعه توان ملی در نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر دانایی، زمینه‌سازی حرکت دانشگاه‌های کشور به سوی دانشگاه کارآفرین، ارتقاء ظرفیت توسعه فناوری در مراکز پژوهشی و حمایت از صاحبان ایده‌های فناور در جهت تولید نمونه اولیه (MPV) برگزار می‌گردد. دوره دوم این گرنت در تابستان سال‌جاری برگزار و حدود 38 طرح تکمیل شده به دبیرخانه گرنت سازمان ارسال شد. پس از بررسی‌های اولیه و اصلاح برخی از این پارساها توسط متقاضیان، 24 طرح‌ به لحاظ علمی و برنامه کسب و کار توسط داوران مرتبط بررسی و 18 طرح به مرحله بعدی راه یافت.

جلسه شورای پذیرش پارسا نیز با حضور اعضای این شوراء برگزار و 17 طرح برای دریافت حمایت گرنت مصوب شد. شایان ذکر است که این دوره گرنت به‌طور عمومی برای طرح‌های IT و سایر زمینه‌های علمی بر گزار شده است.