برگزاری جلسات پیش‌دفاع طرح‌های گرنت فناوری جوانه 1

جلسات پیش‌دفاع 33 پایان‌نامه پذیرفته شده در دوره اول گرنت فناوری طرح جوانه طی روزهای سه‌شنبه (1400/01/31)، چهارشنبه (1400/02/01)، شنبه و یکشنبه (4 و 1400/02/05) از ساعت 8/30 صبح الی -/13 بعدازظهر به‌صورت مجازی در سامانه جلسات آنلاین سازمان، با داوری اعضای محترم هیأت علمی سازمان، آقایان دکتر گرگین، دکتر شجاع‌الدینی و دکتر امیری برگزار شد.