تاريخچه تاسيس موزه گلسنگ هاي ايران

مجموعه هرباريوم و موزه گلسنگ هاي ايران سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران كار خود را با اخذ مجوز از اداره كل موزه ها و اموال منقول تاريخي- فرهنگي در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آغاز نمود. هرباريوم و موزه گلسنگ هاي ايران يك موزه علمي – تخصصي بوده كه براي اولين بار در كشور مجوز تاسيس آن به سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران اعطا گرديد. همچنين موزه گلسنگ هاي ايران در مرداد ماه سال 1396 به دستان توانمند وزير وقت (علوم و تحقيقات و فناوري) جناب آقاي دكتر فرهادي افتتاح گرديد.