فهرست كارگاه هاي آموزشي

فهرست كارگاه هاي آموزشي در بخش آموزش موزه و هرباريوم گلسنگ هاي ايران به شرح زير مي باشد:

 1. دوره آشنايي با گلسنگ هاي ايران
 2. سلسله سمينارهاي گلسنگ هاي ايران و معرفي ابعاد كاربردهاي گلسنگ ها
 3. كارگاه آشنايي با گلسنگ و آثار تاريخي
 4. كارگاه آشنايي با گلسنگ هاي مناطق بياباني
 5. كارگاه آشنايي با گلسنگ هاي مناطق استپي
 6. كارگاه آشنايي با گلسنگ هاي شاخص و انديكاتور
 7. كارگاه آشنايي با گلسنگ ها و آلودگي هوا
 8. كارگاه آشنايي با گلسنگ هاي دارويي
 9. كارگاه آشنايي با نرم افزارهاي شناسايي گلسنگ ها
 10. كارگاه آشنايي با انتشارات گلسنگ ها و نگارش مقاله در زمينه گلسنگ ها
 11. كارگاه آشنايي با كروماتوگرافي لايه نازك گلسنگ ها
 12. كارگاه آشنايي با HPLC در شناسايي مواد شيميايي گلسنگ ها
 13. كارگاه آشنايي با نرم افزارهاي فيلوژني
 14. كارگاه آشنايي با روشهاي بايوانفورماتيك در زمينه گلسنگ شناسي