CZAPEK’S DOX BROTH

Medium: 
68

Sucrose 30.0 g

NaNO3 3.0 g

K2HPO4 1.0 g

MgSO4.7H2O 0.5 g

KCl 0.5 g

FeSO4.7H2O 0.01 g

Distilled Water 1.0 L

pH 7.3 ± 0.2 at 25°C