پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژی‌های نو

استادیار
ebrahimi.tahere@gmail.com
تلفن:
02157476238
دانشیار
sh.ahangarani@gmail.com
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416251
دانشیار
m_esmailian@yahoo.com
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416442
استادیار
mrajabi@irost.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416417
استادیار
M.Saeedi@irost.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416246
استادیار
fshahri@irost.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416246
دانشیار
shirvani@irost.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416428
دانشیار
rgholamipour@gmail.com
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416234
استادیار
m.fakouri@irost.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416243
وب سایت:
دانشیار
ali.kaflou@irost.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416429