پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژی‌های نو

دانشیار
سمت:
رئیس مرکز رشد واحدهای فناور
ahangarani@irost.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416251
دانشیار
سمت:
مدير گروه فناوري‌هاي متالورژيكي و حفاظت سطوح
m_esmailian@yahoo.com
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416442
استادیار
A.Bahmani@IROST.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416682
استادیار
سمت:
مدیر کل آزمایشگاه های مرکزی
mrajabi@irost.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416417
استادیار
M.Saeedi@irost.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416246
معاون پژوهشکده
دانشیار
سمت:
معاون پژوهشکده
fshahri@irost.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416250
استاد
سمت:
سرپرست معاونت پژوهشگاه فناوری های نوین
shirvani@irost.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416428
دانشیار
سمت:
رئیس پژوهشکده
rgholamipour@gmail.com
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416234
دانشیار
سمت:
مدیر گروه فناوریهای پیشرفته و انرژیهای نو
ali.kaflou@irost.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416429