کمیته اجرایی

 

كارشناس مسئول بخش داخلي جشنواره بين المللي

 

 

شماره تماس  در دبيرخانه : 56276345  و  56276038 داخلي 3

تلفنخانه سازمان : 8- 56276326 داخلي 2681

پست الكترونيكي

khwarizmi_intl@irost.org

 

رئيس اداره جشنواره ها
 
 

شماره تماس  دبيرخانه : 56276345  و  56276038 داخلي 4

تلفنخانه سازمان : 8- 56276326 داخلي 6678

 
كارشناس جشنواره‌هاي خوارزمي
 
شماره تماس  دبيرخانه : 56276345  و  56276038 داخلي 5
تلفنخانه سازمان : 8- 56276326 داخلي 6617

مدير كل اداره كل همكاري‌هاي بين الملل و امور جشنواره‌ها
و دبير بيست و دومین جشنواره جوان خوارزمي


 

شماره تماس  در دبيرخانه : 56276345  و  56276038 داخلي 1
تلفنخانه سازمان : 8- 56276326 داخلي 6676

كارشناس مسئول جشنواره جوان خوارزمي

 

شماره تماس  در دبيرخانه : 56276345  و  56276038 داخلي 2

تلفنخانه سازمان : 8- 56276326 داخلي 6677