کمیته اجرایی

مدير كل اداره كل همكاري‌هاي علمی و بین المللی
و دبير بيست و چهارمین جشنواره جوان خوارزمي


 

شماره تماس  در دبيرخانه : 56276345  و  56276038 داخلي 1
تلفنخانه سازمان : 8- 56276326 داخلي 6676

كارشناس مسئول جشنواره جوان خوارزمي

 

شماره تماس  در دبيرخانه : 56276345  و  56276038 داخلي 2

تلفنخانه سازمان : 8- 56276326 داخلي 6677


 

 

 

كارشناس مسئول بخش داخلي جشنواره بين المللي

 

 

شماره تماس  در دبيرخانه : 56276345  و  56276038 داخلي 3

تلفنخانه سازمان : 8- 56276326 داخلي 2681

پست الكترونيكي

khwarizmi_intl@irost.org